REFINE 

Browse All : Fiber Arts by Cheng , Tzu-Huan

1-38 of 38
2013
Cheng , Tzu-Huan
The Feet
[wool felt, wire]
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title The Feet
medium [wool felt, wire]
resource_ID [2013tcheng_001, 2013tcheng_002]
2013
Cheng , Tzu-Huan
The Feet
[wool felt, wire]
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title The Feet
medium [wool felt, wire]
resource_ID [2013tcheng_001, 2013tcheng_002]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Regeneration
[wool felt, wire]
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Regeneration
medium [wool felt, wire]
resource_ID [2013tcheng_003, 2013tcheng_004, 2013tcheng_005, 2013tcheng_006, 2013tcheng_007, 2013tcheng_008, 2013tcheng_009]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Regeneration
[wool felt, wire]
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Regeneration
medium [wool felt, wire]
resource_ID [2013tcheng_003, 2013tcheng_004, 2013tcheng_005, 2013tcheng_006, 2013tcheng_007, 2013tcheng_008, 2013tcheng_009]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Regeneration
[wool felt, wire]
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Regeneration
medium [wool felt, wire]
resource_ID [2013tcheng_003, 2013tcheng_004, 2013tcheng_005, 2013tcheng_006, 2013tcheng_007, 2013tcheng_008, 2013tcheng_009]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Regeneration
[wool felt, wire]
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Regeneration
medium [wool felt, wire]
resource_ID [2013tcheng_003, 2013tcheng_004, 2013tcheng_005, 2013tcheng_006, 2013tcheng_007, 2013tcheng_008, 2013tcheng_009]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Regeneration
[wool felt, wire]
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Regeneration
medium [wool felt, wire]
resource_ID [2013tcheng_003, 2013tcheng_004, 2013tcheng_005, 2013tcheng_006, 2013tcheng_007, 2013tcheng_008, 2013tcheng_009]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Regeneration
[wool felt, wire]
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Regeneration
medium [wool felt, wire]
resource_ID [2013tcheng_003, 2013tcheng_004, 2013tcheng_005, 2013tcheng_006, 2013tcheng_007, 2013tcheng_008, 2013tcheng_009]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Regeneration
[wool felt, wire]
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Regeneration
medium [wool felt, wire]
resource_ID [2013tcheng_003, 2013tcheng_004, 2013tcheng_005, 2013tcheng_006, 2013tcheng_007, 2013tcheng_008, 2013tcheng_009]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Splatter
[wool felt, wire]
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Splatter
medium [wool felt, wire]
resource_ID [2013tcheng_010, 2013tcheng_011, 2013tcheng_012]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Splatter
[wool felt, wire]
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Splatter
medium [wool felt, wire]
resource_ID [2013tcheng_010, 2013tcheng_011, 2013tcheng_012]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Splatter
[wool felt, wire]
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Splatter
medium [wool felt, wire]
resource_ID [2013tcheng_010, 2013tcheng_011, 2013tcheng_012]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Self-Mapping System I
wool felt
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Self-Mapping System I
medium wool felt
resource_ID [2013tcheng_013, 2013tcheng_014, 2013tcheng_015, 2013tcheng_016, 2013tcheng_017, 2013tcheng_018, 2013tcheng_019]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Self-Mapping System I
wool felt
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Self-Mapping System I
medium wool felt
resource_ID [2013tcheng_013, 2013tcheng_014, 2013tcheng_015, 2013tcheng_016, 2013tcheng_017, 2013tcheng_018, 2013tcheng_019]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Self-Mapping System I
wool felt
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Self-Mapping System I
medium wool felt
resource_ID [2013tcheng_013, 2013tcheng_014, 2013tcheng_015, 2013tcheng_016, 2013tcheng_017, 2013tcheng_018, 2013tcheng_019]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Self-Mapping System I
wool felt
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Self-Mapping System I
medium wool felt
resource_ID [2013tcheng_013, 2013tcheng_014, 2013tcheng_015, 2013tcheng_016, 2013tcheng_017, 2013tcheng_018, 2013tcheng_019]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Self-Mapping System I
wool felt
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Self-Mapping System I
medium wool felt
resource_ID [2013tcheng_013, 2013tcheng_014, 2013tcheng_015, 2013tcheng_016, 2013tcheng_017, 2013tcheng_018, 2013tcheng_019]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Self-Mapping System I
wool felt
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Self-Mapping System I
medium wool felt
resource_ID [2013tcheng_013, 2013tcheng_014, 2013tcheng_015, 2013tcheng_016, 2013tcheng_017, 2013tcheng_018, 2013tcheng_019]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Self-Mapping System I
wool felt
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Self-Mapping System I
medium wool felt
resource_ID [2013tcheng_013, 2013tcheng_014, 2013tcheng_015, 2013tcheng_016, 2013tcheng_017, 2013tcheng_018, 2013tcheng_019]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Self-Mapping System 2
wool felt
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Self-Mapping System 2
medium wool felt
resource_ID [2013tcheng_020, 2013tcheng_021, 2013tcheng_022, 2013tcheng_023, 2013tcheng_024, 2013tcheng_025, 2013tcheng_020, 2013tcheng_027, 2013tcheng_020, 2013tcheng_029]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Self-Mapping System 2
wool felt
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Self-Mapping System 2
medium wool felt
resource_ID [2013tcheng_020, 2013tcheng_021, 2013tcheng_022, 2013tcheng_023, 2013tcheng_024, 2013tcheng_025, 2013tcheng_020, 2013tcheng_027, 2013tcheng_020, 2013tcheng_029]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Self-Mapping System 2
wool felt
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Self-Mapping System 2
medium wool felt
resource_ID [2013tcheng_020, 2013tcheng_021, 2013tcheng_022, 2013tcheng_023, 2013tcheng_024, 2013tcheng_025, 2013tcheng_020, 2013tcheng_027, 2013tcheng_020, 2013tcheng_029]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Self-Mapping System 2
wool felt
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Self-Mapping System 2
medium wool felt
resource_ID [2013tcheng_020, 2013tcheng_021, 2013tcheng_022, 2013tcheng_023, 2013tcheng_024, 2013tcheng_025, 2013tcheng_020, 2013tcheng_027, 2013tcheng_020, 2013tcheng_029]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Self-Mapping System 2
wool felt
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Self-Mapping System 2
medium wool felt
resource_ID [2013tcheng_020, 2013tcheng_021, 2013tcheng_022, 2013tcheng_023, 2013tcheng_024, 2013tcheng_025, 2013tcheng_020, 2013tcheng_027, 2013tcheng_020, 2013tcheng_029]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Self-Mapping System 2
wool felt
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Self-Mapping System 2
medium wool felt
resource_ID [2013tcheng_020, 2013tcheng_021, 2013tcheng_022, 2013tcheng_023, 2013tcheng_024, 2013tcheng_025, 2013tcheng_020, 2013tcheng_027, 2013tcheng_020, 2013tcheng_029]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Self-Mapping System 2
wool felt
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Self-Mapping System 2
medium wool felt
resource_ID [2013tcheng_020, 2013tcheng_021, 2013tcheng_022, 2013tcheng_023, 2013tcheng_024, 2013tcheng_025, 2013tcheng_020, 2013tcheng_027, 2013tcheng_020, 2013tcheng_029]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Self-Mapping System 2
wool felt
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Self-Mapping System 2
medium wool felt
resource_ID [2013tcheng_020, 2013tcheng_021, 2013tcheng_022, 2013tcheng_023, 2013tcheng_024, 2013tcheng_025, 2013tcheng_020, 2013tcheng_027, 2013tcheng_020, 2013tcheng_029]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Self-Mapping System 2
wool felt
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Self-Mapping System 2
medium wool felt
resource_ID [2013tcheng_020, 2013tcheng_021, 2013tcheng_022, 2013tcheng_023, 2013tcheng_024, 2013tcheng_025, 2013tcheng_020, 2013tcheng_027, 2013tcheng_020, 2013tcheng_029]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Self-Mapping System 2
wool felt
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Self-Mapping System 2
medium wool felt
resource_ID [2013tcheng_020, 2013tcheng_021, 2013tcheng_022, 2013tcheng_023, 2013tcheng_024, 2013tcheng_025, 2013tcheng_020, 2013tcheng_027, 2013tcheng_020, 2013tcheng_029]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Diving
[wool felt, wire]
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Diving
medium [wool felt, wire]
resource_ID [2013tcheng_030, 2013tcheng_031, 2013tcheng_032, 2013tcheng_033, 2013tcheng_034, 2013tcheng_035]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Diving
[wool felt, wire]
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Diving
medium [wool felt, wire]
resource_ID [2013tcheng_030, 2013tcheng_031, 2013tcheng_032, 2013tcheng_033, 2013tcheng_034, 2013tcheng_035]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Diving
[wool felt, wire]
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Diving
medium [wool felt, wire]
resource_ID [2013tcheng_030, 2013tcheng_031, 2013tcheng_032, 2013tcheng_033, 2013tcheng_034, 2013tcheng_035]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Diving
[wool felt, wire]
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Diving
medium [wool felt, wire]
resource_ID [2013tcheng_030, 2013tcheng_031, 2013tcheng_032, 2013tcheng_033, 2013tcheng_034, 2013tcheng_035]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Diving
[wool felt, wire]
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Diving
medium [wool felt, wire]
resource_ID [2013tcheng_030, 2013tcheng_031, 2013tcheng_032, 2013tcheng_033, 2013tcheng_034, 2013tcheng_035]
2013
Cheng , Tzu-Huan
Diving
[wool felt, wire]
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Diving
medium [wool felt, wire]
resource_ID [2013tcheng_030, 2013tcheng_031, 2013tcheng_032, 2013tcheng_033, 2013tcheng_034, 2013tcheng_035]
2013
Cheng , Tzu-Huan
A Smoking Coffee
[wool felt, wire]
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title A Smoking Coffee
medium [wool felt, wire]
resource_ID 2013tcheng_036
2013
Cheng , Tzu-Huan
Through Pain, Comes Bea...
Book - thesis
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title Through Pain, Comes Beauty
medium Book - thesis
resource_ID 8503_thesis_cheng_tzu-huan_2013
2013
Cheng , Tzu-Huan
How to Make a Felted Co...
video
Fiber Arts
 
artist_name Cheng , Tzu-Huan
work_title How to Make a Felted Coffee Cup
medium video
resource_ID 2013tcheng_037
1-38 of 38